ethical anti-realism
US
ethical anti-realism
مهدی اخوان
معادل پیشنهادی
ضدواقع‌گرایی اخلاقی
ethical anti-realism
مسعود علیا
معادل پیشنهادی
ضدواقع گرایی اخلاقی - نظریه ای فرااخلاقی به این مضمون که امور واقع اخلاقی و خاصه های اخلاقی به واقع وجود مستقل ندارند یعنی وجودشان مستقل از احساس، ادراک، باور، تلقی، واکنش یا زبان افراد نیست. این دیدگاه در تقابل با واقع گرایی اخلاقی به عینیت داوری های اخلاقی قائل نيست و غالب اشکال آن، بروفق ناشناخت انگاری، دعاوی و گزاره های اخلاقی را به معنای حقیقی کلمه صدق و کذب پذیر نمی دانند. عاطفه انگاری، توصیه انگاری، بیان انگاری و اصالت فرافکنی نمونه هایی از ناواقع گرایی اخلاقی به شمار می روند. همچنین ببینید: ethical noncognitivism
واژه‌های مشابه
ethical anti-realism
واژه‌هایی که بیشترین جستجو را داشته‌اند