• خانه اخلاق
  • بلاگ
  • اساتید
  • رویدادها
  • کتابخانه
  • مجله
  • واژه‌نامه
  • حمایت مالی
  • Here is our story
  • ورود/عضویت
  • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
نسبت نظریه‌های حسن و قبح عقلی با فلسفه اخلاق معاصر
در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شد:
نسبت نظریه‌های حسن و قبح عقلی با فلسفه اخلاق معاصر
گزارشی از چهارمین کارگاه فلسفه اخلاق
نظریه حسن و قبح عقلی از قاعده‌های مهم در اصول فقه شیعی است که در علوم مختلف، من جمله اخلاق استفاده می‌شود. سیدعلیرضا صالحی محقق و پژوهشگر و دانشجوی دکتری…
اساتید
7 سال پیش
نظریه حسن و قبح عقلی از قاعده‌های مهم در اصول فقه شیعی است که در علوم مختلف، من جمله اخلاق استفاده می‌شود. سیدعلیرضا صالحی محقق و پژوهشگر و دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق در دانشگاه قم در این کارگاه به خاستگاه‌های این قاعده و کاربست آن در فلسفه اخلاق معاصر می‌پردازد. در ابتدای جلسه نیز آقای سید مهدی کشمیری گزارشی انتقادی از کتاب "مرزهای اخلاق" ارائه دادند. گزارشی از این کارگاه را در ادامه می‌خوانید.
نسبت نظریه‌های حسن و قبح عقلی با فلسفه اخلاق معاصر
دیدگاه‌ها