حقوق مولفان و حق نشر حداقل سه بعد اقتصادی، حقوقی و اخلاقی دارد و از سه زاویه درآمد آفرینی، مرزهای حقوقی و ارزشی می توان به تحلیل آن پرداخت. اما تحلیل گران، از نگاه اخلاق کمتر به آن پرداخته اند. با اینکه در کشور هایی نظیر ایران، در ارتکاز برخی اذهان، غیر مقبول و مذموم است؛ زیرا دریافت حق مالی را به نوعی غیر ارزشمند و سودجویی و در مقابل نشر مجانی را نوعی خدمت به مردم دانسته اند. این مقاله هرچند نقد مقاله ای است که در شبکه جهانی منتشر شده ولی شامل نکات کلیدی در این باره است.

فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان

دانش‌آموخته فلسفه در مقطع کارشناسی از دانشگاه مفید قم. دانش‌آموخته فلسفه اخلاق د

http://ethicshouse.ir نوشته‌های بیشتر از این نویسنده