• خانه اخلاق
 • بلاگ
 • اساتید
 • کتابخانه فارسی
 • رویدادها
 • کتابخانه
 • مجله
 • واژه‌نامه
 • حمایت مالی
 • Here is our story
 • ورود/عضویت
 • جستجو
عضوی از خانه اخلاقی ها شوید
ورود به حساب کاربری
تربیت اخلاقی پاشنه‌آشیل نظام آموزشی کشور است
گفتار دکتر مهرمحمدی دربارۀ نقش هنر در تربیت اخلاقی؛
تربیت اخلاقی پاشنه‌آشیل نظام آموزشی کشور است
گفتار دکتر مهرمحمدی دربارۀ نقش هنر در تربیت اخلاقی در مجلۀ رشد مدرسۀ فردا ویژۀ دی۱۳۹۷ منتشر شد. این گفتار که خلاصۀ سخنرانی دکتر مهرمحمدی، در اردیبهشت۱۳۹۷ در مراسم روز…
مقالات
3 سال پیش
گفتار دکتر مهرمحمدی دربارۀ نقش هنر در تربیت اخلاقی در مجلۀ رشد مدرسۀ فردا ویژۀ دی۱۳۹۷ منتشر شد. این گفتار که خلاصۀ سخنرانی دکتر مهرمحمدی، در اردیبهشت۱۳۹۷ در مراسم روز معلم است، بر ناکارآمدی نظام آموزشی کشور در تربیت اخلاقی دانش‌آموزان می‌پردازد. دکتر مهرمحمدی عدم توجه توأمان به بعد عقلانی و عاطفی در تربیت اخلاقی را از دلایل اصلی این ناکارامدی می‌داند و معتقد است اگر تربیت اخلاقی در بستر تربیت هنری محقق شود و ظرفیت آثار هنری را به کار گیرد، می‌تواند گام‌هایی در راستای پرورش انسان اخلاق‌مدار بردارد. شرح این گفتار را می‌خوانید:
دیدگاه‌ها
sharifian
3 سال

به‌عنوان ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ در نمونه‌های ﺧﺎرﺟﯽ، می‌توان ﺗﺎﺑﻠﻮی «ﮔﻮرارﻧﯿﮑﺎ» اﺛﺮ ﭘﺎﺑﻠﻮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ را ﻧﺎم ﺑﺮد

  admin
  3 سال

  از دو ﺗﺎﺑﻠﻮی «عاشورا» و «پناه» اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﻓﺮﺷﭽﯿﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد ﯾﺎ نمونه‌های دﯾﮕﺮی ﮐﻪ می‌توان در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

admin
3 سال

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﻣﺪارس می‌توان اراﺋﻪ ﮐﺮد، اﯾﺠﺎد ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و اﺛﺮﺧﻮاﻧﯽ در محیط‌های ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد گالری‌هایی ﺑﺎ اﯾﻦ چشم‌انداز و ﻣﻘﺼﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر، اقلاً می‌توان ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺤﺚ ﺗﺮﺑﯿﺖ اخلاقی دانش‌آموزان آماده کرد.

میثم
3 ماه

بسیار عالی

میثم
3 ماه

سلام