کارگاه یادداشت نویسی.محمد حقی
EA7D9216-5AAC-41FC-B063-04E6A85AC511-0
کارگاه یادداشت‌نویسی
با شکل‌گیری حلقه نویسندگان خانه اخلاق پژوهان، شهریورماه ۱۳۹۸ کارگاه یادداشت‌نویسی با عنوان «چگونه یک کتاب را گزارش کنیم؟» برگزار کردیم و میزبان اعضای حلقه نویسندگان خانه اخلاق و آقای محمد حقی بودیم.
محمد حقی که خود نویسنده و پژوهشگر است، در این جلسه به ما آموزش می‌دهد که چگونه یک گزارش کتاب خوب بنویسیم. به عقیده‌ی او وقتی می‌توانیم یک گزارش کتاب خوب بنویسیم که پیش از آن به چند سوال مهم درباره‌ی کتاب پاسخ داده باشیم؛ سوالاتی که ناظر به عنوان کتاب، پیشینه‌ی پژوهشی اثر، نویسنده و سوابق او، میزان پایبندی مولف به ایده‌ی اصلی متن، روش تالیف و … می‌باشند.