محمود مروارید
نشست‌های دین و اخلاق
آشنایی با رویکردهای مهم تاریخ اخلاق و بررسی نسبت آنها با رویکردهای دینی دیگر دغدغه و علاقه ما بود که منجر شد به برگزاری نشست‌های دین و اخلاق و تا امروز شش نشست را برگزار کردیم.
نشست‌های دین اخلاق،‌ سلسله‌ جلساتی بودند که از سال ۱۳۹۵ در خانه‌ی اخلاق پژوهان جوان برگزار شد. در این جلسات به مباحثی که به نوعی به تقاطع دین و اخلاق همچون معرفی دانشمندان مسلمان حوزه‌ی اخلاق مرتبط است، پرداخته می‌شود. در مجموع ۶ نشست دین و اخلاق در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تشکیل شده است.