دزحال انتقال به درگاه بانکی هستید، صبور باشید
به ما کمک کنید تا
این چراغ را روشن نگه داریم
مؤسسۀ مردم‌نهاد خانۀ اخلاق‌پژوهان جوان از آغاز تأسیس خود کوشیده با ترویج ایدۀ رایگان‌بخشی در ساحت دانش، فعالیت‌های خود را با کمک داوطلبانۀ علاقه‌مندان و اتکاء به سرمایۀ فکری دانشجویان، طلاب و استادان حوزۀ اخلاق پیش ببرد و پویایی و سرزندگی خود را استمرار بخشد. برای گسترده‌تر شدن برنامه‌ها و پروژه‌های آموزشی و پژوهشی این مجموعه و حفظ کیفیت و غنای محتواهای تولیدی، می‌توانید از طریق این صفحه یاری‌گر استمرار این مسیر باشید و سهمی در روشن ماندن چراغ فرزانگی ایفا کنید.