خانه برچسب‌ها متن خوانی
مطالب مرتبط با

متن خوانی

تعداد مطالب: 38
برنامه های ما

جلسه نوزدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

در بخش‌های قبل درمورد مفهوم فضیلت صحبت کرد و گفت جنس فضیلت ملکه است و فصلش اعتدال و حدوسط. در این بخش به طور مشخص‌تر در مورد فضایل و حدوسط صحبت کند.   [The Particular Virtues of Character]  [فضیل...
اساتید

جلسه هجدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

...
اساتید

جلسه هفدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

...
برنامه های ما

جلسه شانزدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

First, then, neither virtues nor vices are feelings. فضایل و رذایل هیچ کدام احساس نیستند. For we are called excellent or base insofar as we have virtues or vices, not insofar as we have feelings. (ارو...
برنامه های ما

جلسه پانزدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

  ]Virtuous Actions versus Virtuous Character[ Someone might be puzzled, however, about what we mean by saying that we become just by doing just actions and become temperate by doing temperate ac...
اساتید

جلسه چهاردهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

...