کارگاه فلسفه اخلاق با حضور دکتر محسن جوادی

حضور دکتر محسن جوادی در جمع دوستان اخلاق پژوه با عنوان "تقریرهای نوظهور از نظریه امر الهی" بود که در جلسه ششم کارگاه های فلسفه اخلاق برگزار شد. دکتر محسن جوادی، استاد فلسفه اخلاق و عضو هیات علمی دانشگاه قم میباشد. از ایشان مقالات متعدد در حوزه فلسفه اخلاق منتشر شده است.

عکس از: 
مهدی الهی

نظرات