پندنامه های حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (۴)
۱۸ مهر ۹۵

نظرات

تصویر admintop
خدایا می توانی مرا هدایت کنی پس هدایت کن

<p>***** به ذره گر نظر لطف بوتراب کند ***** به آسمان رود و کار آفتاب کند *****<‎/p>

تصویر admintop
به ذره گر نظر لطف بوتراب کند ***** به آسمان رود و کار آفتاب کند

<p>***** به ذره گر نظر لطف بوتراب کند ***** به آسمان رود و کار آفتاب کند *****<‎/p>

تصویر admintop
خدا رحمت کند استاد را

<p>***** به ذره گر نظر لطف بوتراب کند ***** به آسمان رود و کار آفتاب کند *****<‎/p>