راز خوشحالی برای کار بهتر

ما اعتقاد داریم که برای شاد بودن باید کار کنیم، اما آیا عکس اون صدق می کنه؟

در این سخنرانی پر شور و جالب از سخنرانی های تد "شان آکر" روانشناس، اظهار می کند که این در حقیقت شادمانی است که مسبب تولید می شه.

عکس از: 
Shawn Achor
۱۲ مهر ۹۵

نظرات