داستان یک بطری آب معدنی

تصور ما این است که بطری های آب معدنی و دیگر مواد بازیافت پذیر، روزی دوباره به چرخه مصرف برمیگردند و شاید به نوعی در درون خودمان بابت مصرف بیش از حد اینگونه مواد، عذاب وجدان نداشته باشیم

تصوری که شاید غلط باشد ...

۱۸ مهر ۹۵

نظرات