دومین نشست نقد کتاب در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شد؛

گزارشی از نقد کتاب «نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی»

با حضور نویسنده دکتر حسین اترک و ناقد دکتر محسن جوادی

قاعده اعتدال چیست؟ خاستگاه آن کجاست ؟ چه کسانی بدان پرداخته اند و آن را به بلندا رسانده اند؟ و از همه مهم تر در تفکر اسلامی چه متفکرانی این نظریه را شرح و بسط داده اند و چه منظری داشته اند؟
در دومین نشت نقد کتاب که با محوریت کتاب ارزشمند دکتر اترک برگزار شد، ایشان به توضیح سوالاتی از این دست پرداختن و سوالات و انتقادات ناقد محترم دکتر محسن جوادی را پاسخ گفته و بررسی کردند

 

ذخیره

این کتاب ۴ بخش اصلی دارد؛ کلیاتی در باب اخلاق، نظریه ی اعتدال در یونان باستان، نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی که بخش عمده کار است و بخش چهارم نقد و بررسی نظریه اعتدال.
دکتر حسن اترک نویسنده کتاب، در این نشست به توضیح بخش اصلی یعنی دوم و سوم کتاب پرداختند و تمایز میان نظریه اعتدال و قاعده اعتدال را بیان کردند که نظریه اعتدال جامع تر است و شامل بحث های قوای نفس، قاعده اعتدال، اقسام فضایل، سعادت و ارتباط آن با فضیلت و ... که محور اصلی بحث ها قاعده اعتدال است.

از قاعده اعتدال دو تفسیر شده است نخست آن که هر فضیلتی به لحاظ ماهوی در حدوسط میان افراط و تفریط قرار دارد و تبیین دیگر عمل گرایانه است و قاعده اعتدال را این گونه تفسیر می کند که را تشخیص فضیلت پیش گرفتن اعتدال در عمل و عاطفه است. سپس در ادامه به توضیح بخش دوم کتاب پرداختند که افلاطون اعتدال را به عنوان یک قاعده مطرح نکرده است بلکه از فضیلت میانه روی سخن گفته ولی ارسطو اعتدال را به شکل قاعده مطرح می کند و تلاش می کند همه فضایل را در این قاعده بگنجاند. آن چه که در افلاطون اهمیت دارد و بر حکمای اسلام نیز تأثیر گذار بوده است تقسیم سه گانه قوای نفس و فضایل چهار گانه ای است که وی مطرح کرده است. از نظر افلاطون از تربیت قوه عاقله فضیلت حکمت، از تربیت قوه شهویه فضیلت خویشتن داری و از تربیت قوه غضب شجاعت پدید می آید و از هماهنگی سه قوا و تدبیر دو قوه غضبیه و شهویه توسط عقل فضیلت عدالت پدید می آید

گزارش کامل این نشست را از اینجا دانلود و مطالعه کنید

 

بالا

نظرات