کرامت انسانی در ادیان الهی و فلسفه اخلاق

ذخیره

چکیده:
ایده کرامت انسانی پیشینه تاریخی و فلسفی پرباری دارد. عمده متفکران بر این باورند که این ایده اساسا دینی است و می توان پایه و اساس آن را از کتب الهی استنباط کرد. در مقابل، گروهی معتقدند کرامت انسانی، ریشه در تفکرات فلسفی عصر روشنگری، یعنی تفکرات کانت دارد.
کانت قائل به کرامت ذاتی انسان است و برخورداری از ویژگی یهایی که لازمه انسانیت هستند، مثل عقلانیت و خود مختاری را دلیل بر کرامت ذاتی می داند. ارسطو کرامت یا به بیان بهتر، شرافت انسانی را به گونه ای متفاوت از کانت ترسیم می کند. و در ادیان الهی، کرامت انسان با تصویری که از خلقت انسان ارائه می شود، تفسیر می شود. در این تصویر، دو نوع کرامت برای انسان رقم می خورد که با دو رویکرد متفاوت، امکان تبیین و پذیرش هر دو جنبه آن وجود دارد.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

 

بالا
+۵۰

نظرات