در سومین نشست دین و اخلاق بررسی شد؛

ملاصدرا و برساخت گرایی در اخلاق

سلسله نشست های دین و اخلاق با هدف نقد و بررسی تراث اخلاقی مسلمانان در زمینه اخلاق و آرا اندیشمندان ایشان در این زمینه برگزار میگردد
در این جلسه که سومین برنامه خانه اخلاق حول محور دین و اخلاق است، دکتر لگنهاوزن، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی (ره) به تبیین نظریات ملاصدرا در حوزه اخلاق میپردازند

ذخیره

برساخت گرایی اخلاقی هم در فرا اخلاق و هم در اخلاق هنجاری مطرح می شود. برساخت گرایان در اخلاق هنجاری می گویند ملاکی داریم برای حکم اخلاقی که با ملاک وظیفه گرایی و نتیجه گرایی متفاوت است. اما اکثر بحث های برساخت گرایی که امروزه در جریان است در حوزه ی فرااخلاق است.

می توان برساخت گرایی اخلاقی را چنین تعریف کرد که یک نظریه است که طبق آن هنجارهای اخلاقی بر اساس دیدگاه یا موضع گیری اخلاقی پیدا می شوند به عبارت دیگر وقتی درست متوجه شویم که فاعل اخلاقی چه کسی است و در چه چارچوبی وظایف اخلاقی اش را انجام می دهد هنجار اخلاقی نماینان می شود.

 

گزارش این جلسه را از اینجا بخوانید

بالا

نظرات