دشواری های تبیین تحویل‌گرایانه‌ی شناخت اخلاقی

ذخیره

چکیده

تحویل‌گرای اخلاقی می‌گوید واقعیت وجودی کیفیت های اخلاقی، همان کیفیت هایی است که با کلمات نااخلاقی قابل بیان هستند. چنین دیدگاه هستی‌شناسانه‌ای، ضلع شناخت‌شناسانه نیز دارد مبنی بر این که شناخت ما به امور واقع اخلاقی یا چیزی جز شناخت ما به امور واقع نااخلاقی نیست یا استنتاج از شناخت های نااخلاقی است. در نظر تحویل‌گرایان اخلاقی و به‌ویژه طبیعی‌انگاران که بخش اعظم تحویل‌گرایان را تشکیل می‌دهند، توانایی در تبیین شناخت اخلاقی بدون توسل به نظریه‌هایی همچون شهود اخلاقی، مزیتی مهم و بلکه دلیلی قوی برای دیدگاه شان به شمار می‌آید. به همین دلیل است که مقاله‌ی حاضر به بررسی تبیین های تحویل‌گرایانه از شناخت اخلاقی و توجیه باورهای اخلاقی پرداخته است. به این نتیجه رسیده‌ایم که از میان تبیین هایی که طبیعی‌انگاران مطرح می‌کنند، شناخت تحلیلی دچار همان مسائلی است که اصل نظریه‌ی تحویل‌گرایی تحلیلی را از اعتبار و رونق انداخته است. و استنتاج ارزش از غیرارزش یا با شکاف منطقی است‌ـ‌باید روبروست؛ یا اگر پیوند معنایی توصیفی‌ـ‌ارزشی وجود داشته باشد، نهایتاً نتائج اخلاقی نامشروط نمی‌توان گرفت.
 

نویسنده: سیدعلی اصغری

دو فصلنامه متافیزیک - سال پنجاه و دوم، شماره ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

 

بالا
+۲۹

نظرات