تبیین فضیلت از دیدگاه مک اینتایر

ذخیره

چکیده:
السدیر مک اینتایر (ت. ۱۹۲۹) فیلسوف اخلاق معاصر که بواسطه انتقاداتش بر مدرنیسم بعنوان فیلسوف سیاست نیز شناخته شده است. وی خواستار احیاء اخلاق فضیلت مدار ارسطویی گردیده، خود بدلایلی تقریر دینی اخلاق فضیلت آکوئیناس را برگزید.
مک اینتایر در کتاب "در جستجوی فضیلت" پس از بررسی تاریخی فضایل اخلاقی در دوره یونان هومری و بعد از آن، سرانجام شرحی از ماهیت فضیلت ارائه می کند که به نظر او متقن تر از دیگر شروح تا زمان وی می باشد. در نوشتار حاضر پس از بررسی اجمالی اخلاق فضیلت مدار و تقریر مورد تایید مک اینتایر به تبیین ماهیت فضیلت از نظر وی می پردازیم. فضیلت نزد مک اینتایر دارای ماهیت مرکبی است که طی سه مرحله، می توان به نفسیر مناسبی از آن دست یافت.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

بالا
+۵۷

نظرات