اخلاق پژوهش در تاریخ

ذخیره

اشاره:
بیهقی در جای جای کتابش گوهر اخلاق پژوهش و گزارش تاریخی را باز می گوید و بر خود فرض می شمارد که بدان ها پایبند باشد. از جمله، هنگام گزارش داستان غمبار «بر دار کردن امیر حسنک وزیر» به تأکید می نویسد: «و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزبُّدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را» (بیهقی ۱۳۷۴: ۲۲۱-۲۲۲). البته مسائل تازه و پیچیدگی های علمی، آفاق تازه ای در اخلاق پژوهش گشوده است. با این حال، سرشت و گوهر اخلاق همین تلاش در جهت عینیت و پرهیز از سوگیری های شخصی و تعصب ورزی است.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

 

بالا
+۴۸

نظرات