گزارشی از کارگاه ۳۱ فلسفه اخلاق

اتانازی و معضلات اخلاقی آن

دکتر همتی مقدم در خانه اخلاق پژوهان جوان

دکتر احمدرضا همتی مقدم مدیر گروه فلسفه ذهن در پژوهشکده علوم شناختی و عضو هیات علمی گروه فلسفه علم دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات می باشند. ایشان در  سی و یکمین کارگاه فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان، به طرح این پرسش پرداختند که اتانازی چیست و چه ارتباطی با اخلاق دارد؛ معضلات پیش روی آن چیز و چگونه باید به انواع آن پرداخت ؟

ذخیره

 

با توجه به پیشرفت داندکتر احمدرضا همتی مقدمش پزشکی مفاهیمی مانند حیات، مرگ، بیماری نیاز به بازبینی و تعریف مجدد دارد. یکی از مهم ترین اصطلاحاتی که در رابطه با مفهوم مرگ به کار می رود اتانازی است. شورای اخلاقی و قضایی انجمن پزشکی امریکا تعریفی از اتانازی ارائه داده است: اتانازی عمل ایجاد مرگ در یک بیمار لاعلاج است که یک رنج غیر قابل تحمل دارد، با روشی بسیار سریع و بدون مرگ با دلایل ترحم انگیز. اتانازی را به چند نوع تقسیم بندی کرده اند: اتانازی فعال داوطلبانه، اتانازی فعال غیر داوطلبانه، اتانازی غیر فعال داوطلبانه، اتانازی غیر فعال غیر داوطلبانه، اتانازی فعال اجباری، اتانازی غیر مستقیم و خودکشی با همراهی پزشک.

دکتر همتی مقدم در این کارگاه ابتدا به بررسی مفهومی این اصطلاح پرداختند و سپس در رابطه با شاخه های مختلف آن و دلایل له و علیه آنها توضیحاتی را ارائه کردند
 

گزارش این نشست را از اینجا بخوانید...

بالا

نظرات