نظر شما چیست؟

تصویر سید محسن
چطور میشه کتابی که در مورد معضل دروغ صحبت میکند را مورد توجه داد در حالی که مقدمه و شروع آن با دروغ شروع میشود ( ماجرای خیابان ولیصر و همسان انگاری زمانی در قطع درختان با تعویض نام خیابان ولیعصر در صورتی !!! گویی که هنگام تعویض نام خیابان ولیعصر در اوایل انقلاب همزمان بوده با قطع همه درختان خ ولیعصر ) و به قول نگارنده متن فوق هیچ آمار دقیقی از میزان دروغ وجود ندارد ( و در کتاب مورد ذکر هم آمار رسمی، و غیر رسمی هم آورده نشده ) پس کتاب نه پژوهشی هست که ادعاهای میران دروغ، روابط جنسی و... اون ملاکی حتی برای نظر دادن باشه و نه مستند بیشتر شبیه کتاب داستان هست