صفحه اصلی رویداد‌های خانه اخلاق پنجاه و دومین کارگاه فلسفه اخلاق با عنوان «هنر و حیات اخلاقی»

پنجاه و دومین کارگاه فلسفه اخلاق با عنوان «هنر و حیات اخلاقی»

چکیده ارائه آقای دکتر محسن کرمی

از منظری، همه‌ی مسائل فراوانی را که در نسبت میان هنر و اخلاق قابل طرح و بازپرسی‌اند می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: 1. مسائلی که (بیشتر) به ذهن کسانی می‌رسند که (بیشتر) دغدغه‌ی اخلاق دارند؛ 2. مسائلی که (بیشتر) به ذهن کسانی می‌رسند که (بیشتر) دغدغه‌ی هنر دارند؛ 3. مسائلی که (بیشتر) به ذهن کسانی می‌رسند که دغدغه‌ی اخلاق و هنر، هر دو، را دارند.
این مسأله که «آیا پرداختن به هنر می‌تواند مخاطراتی برای اخلاقی‌زیستن داشته باشد یا خیر؟» از مسائلی است که بیشتر به ذهن گروه اوّل می‌رسد؛ این که «آیا پیگیریِ غایات اخلاقی در هنر ممکن است به استقلال و گوهر هنر لطمه وارد کند یا خیر؟» از مسائلی است که بیشتر به ذهن گروه دوم می‌رسد؛ و این که «به وقت تعارض میان ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های زیبایی‌شناختی در یک اثر هنری چه باید کرد؟» از مسائلی است که بیشتر به ذهن گروه سوم می‌رسد.
حال، از میان مسائل دسته‌ی نخست یک مسأله‌ی مهمّ این است که: آیا هنر می‌تواند خدمتی به حیات اخلاقی بکند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، این خدمت/ خدمات از چه قرارند؟
در پاسخ به این پرسش، دو راه می‌توان پیمود: نخست این که ببینیم هنر به ما هو هنر، به طور کلّی، چه خدماتی به حیات اخلاقی می‌تواند کند؛ امّا راه دیگر این است که ببینیم آیا هستند آثاری هنری که بتوانند در جهت حیات اخلاقی سودمند افتند یا خیر. در این مجال، من می‌کوشم به این مسأله‌ی اخیر بپردازم و نشان دهم که پاره‌ای از آثار هنری می‌توانند به اخلاقی‌زیستن کمک کنند.

تاریخ

ِ1398 دي د

زمان

06:00 ب.ظ
خانه اخلاق پژوهان جوان

موقعیت

خانه اخلاق پژوهان جوان
قم، بلوار امین، کوچه 13، انتهای کوچه سمت راست، پلاک 221
خانه اخلاق پژوهان جوان

برگزار کننده

خانه اخلاق پژوهان جوان
ایمیل
ethicshouse@gmail.com
وب سایت
http://ethicshouse.ir

سخنران ها

متن دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

پنجاه و دومین کارگاه فلسفه اخلاق با عنوان «هنر و حیات اخلاقی»

Plot

چکیده ارائه آقای دکتر محسن کرمی

از منظری، همه‌ی مسائل فراوانی را که در نسبت میان هنر و اخلاق قابل طرح و بازپرسی‌اند می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: 1. مسائلی که (بیشتر) به ذهن کسانی می‌رسند که (بیشتر) دغدغه‌ی اخلاق دارند؛ 2. مسائلی که (بیشتر) به ذهن کسانی می‌رسند که (بیشتر) دغدغه‌ی هنر دارند؛ 3. مسائلی که (بیشتر) به ذهن کسانی می‌رسند که دغدغه‌ی اخلاق و هنر، هر دو، را دارند.
این مسأله که «آیا پرداختن به هنر می‌تواند مخاطراتی برای اخلاقی‌زیستن داشته باشد یا خیر؟» از مسائلی است که بیشتر به ذهن گروه اوّل می‌رسد؛ این که «آیا پیگیریِ غایات اخلاقی در هنر ممکن است به استقلال و گوهر هنر لطمه وارد کند یا خیر؟» از مسائلی است که بیشتر به ذهن گروه دوم می‌رسد؛ و این که «به وقت تعارض میان ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های زیبایی‌شناختی در یک اثر هنری چه باید کرد؟» از مسائلی است که بیشتر به ذهن گروه سوم می‌رسد.
حال، از میان مسائل دسته‌ی نخست یک مسأله‌ی مهمّ این است که: آیا هنر می‌تواند خدمتی به حیات اخلاقی بکند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، این خدمت/ خدمات از چه قرارند؟
در پاسخ به این پرسش، دو راه می‌توان پیمود: نخست این که ببینیم هنر به ما هو هنر، به طور کلّی، چه خدماتی به حیات اخلاقی می‌تواند کند؛ امّا راه دیگر این است که ببینیم آیا هستند آثاری هنری که بتوانند در جهت حیات اخلاقی سودمند افتند یا خیر. در این مجال، من می‌کوشم به این مسأله‌ی اخیر بپردازم و نشان دهم که پاره‌ای از آثار هنری می‌توانند به اخلاقی‌زیستن کمک کنند.