خانه برنامه های ما کارگاه فلسفه اخلاق

کارگاه فلسفه اخلاق

گزارشی از کارگاه 49 فلسفه اخلاق

مقدمه مشکل بزرگ اخلاق امروز به قول مایکل اسمیت در کتاب what is problem این است که تکلیف ما با گزاره‌های اخلاقی و ارزش آن‌ها مشخص نیست. به طور کل گزاره‌ها یا توصیه‌ای هستند و یا انگیزشی. اما گزاره‌های اخلاقی دو جنبه‌ای هستند. از یک جنبه، شبیه واقعیتی هستند که...