خانه درختواره برنامه های ما

برنامه های ما

گزارشی از کارگاه 49 فلسفه اخلاق

مقدمه مشکل بزرگ اخلاق امروز به قول مایکل اسمیت در کتاب what is problem این است که تکلیف ما با گزاره‌های اخلاقی و ارزش آن‌ها مشخص نیست. به طور کل گزاره‌ها یا توصیه‌ای هستند و یا انگیزشی. اما گزاره‌های اخلاقی دو جنبه‌ای هستند. از یک جنبه، شبیه واقعیتی هستند که...

جلسه نوزدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

در بخش‌های قبل درمورد مفهوم فضیلت صحبت کرد و گفت جنس فضیلت ملکه است و فصلش اعتدال و حدوسط. در این بخش به طور مشخص‌تر در مورد فضایل و حدوسط صحبت کند.     منظور از جزئی، جزئی حقیقی، فضایل به طور خاص یا فضیلت خاص شخصیت من نیست، بلکه جزئی در...

ششمین جلسه نقد کتاب

  آقای غنوی: پیشینه کتاب کتاب درآمدی بر فقه الاخلاق در حقیقت از جهتی برای خود من یک اتفاق بود، چون شروع کار من راجع به نظام اخلاقی اسلام بود. در دوره‌ای، نوشته‌های جدا جدا و به صورت مقالات می‌نوشتیم و در جمع بزرگی نقد می‌شد. بعد از آن، در مقطعی...