خانه محسن جوادی مقالات محسن جوادی

مقالات محسن جوادی

جلسه شانزدهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

First, then, neither virtues nor vices are feelings. فضایل و رذایل هیچ کدام احساس نیستند. For we are called excellent or base insofar as we have virtues or vices, not insofar as we have feelings. (اروین از excellent به جای happiness استفاده می‌کند) چون وقتی فضیلت داریم به ما می‌گویند آدم خوشبختی هستیم...

جلسه دهم درس متن‌خوانی اخلاق نیکوماخوس ارسطو

کتاب دوم درباره انواع فضایل و فضیلت‌های عقلانی و اخلاقی است. . Virtue of Character را در مقابل virtue of thought آورده. این عنوان داخل کروشه از متن اصلی نیست و اروین آن را اضافه کرده. Virtue, then, is of two sorts, virtue of thought and virtue of character فضیلت‌ها دو جورند؛ فضیلت‌هایی...