خانه امیر غنوی مقالات امیر غنوی

مقالات امیر غنوی

 
به ترتیب جدیدترین به ترتیب الفبا بربحث ترین به ترتیب نام نویسنده
حوزویان

حوزویان و دشواری‌های اخلاقی زیستن

فاطمه شریفیان
۱۳۹۷/۱۰/۲۰
0
پای صحبت هرکدام از اساتید اخلاق حوزه که می‌نشینی، با حسرت از روزگاری یاد می‌کند که بیشتر حوزویان متخ...