بنیاد کتاب های اخلاق اسلامی عمدتا پالایش جان از آلودگی ها و آراستن آن به زیبایی ها است. اندیشه محوری این قبیل کتاب ها آن است که انسان فعلی آنی نیست که باید باشد و آنی است که نباید باشد. به همین سبب، باید خود را بپیراید و بپالاید و مسیر کمال را بپیماید تا شایسته مقام انسانی و خلیفه اللهی شود. کتاب تزکیه النفس نیز بر محور همین اندیشه اصلی می چرخد و می کوشد با الهام از یافته های دیگر عالمان اخلاق و وامگیری از آثار عرفانی، این نکته را دوباره بسط دهد.

نویسنده کتاب، آیت الله سید کاظم حائری از فقهای معاصر شیعه و از شاگردان و دست پروردگان شهید آیت الله محمد باقر صدر است که در کنار آثار مهم اصولی، مانند مباحث الاصول و فقهی چون فقه العقود، این اثر نسبتا حجیم را نیز به آثار اخلاق اسلامی افزوده است. نویسنده فقیه است و فقاهت بر نگرش وی چیره است، با این همه کوشیده است جانب عرفان را ن یز نگه دارد و از عرفان راستین، به تعبیر خودش، دفاع کند و نشانه های آن را برشمارد. وی با این نگرش که فقه و عرفان آستر و رویه پیراهن تقوا به شمار می رود، پروایی ندارد که کتاب منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری را در مواردی بنیاد کار خود قرار دهد و از آن فراوان بهره بگیرد و در بخشی از ساختار و مباحث کتاب خود از آن تبعیت کند.

متن کامل مقاله را از اینجا دریافت کنید.

فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان

دانش‌آموخته فلسفه در مقطع کارشناسی از دانشگاه مفید قم. دانش‌آموخته فلسفه اخلاق د

http://ethicshouse.ir نوشته‌های بیشتر از این نویسنده