معرفی کتاب “به‌سوی دانشگاه بافضیلت؛ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ”

پیشنهاد سردبیر

کتاب به‌سوی دانشگاه بافضیلت؛ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ به کوشش انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران و شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۳۶ صفحه منتشر شد. دکتر بختیار شعبانی ورکی، استاد دانشگاه فردوسی و جمعی از همکارن ایشان در انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران، این اثر جان نیکسون را به فارسی برگرداندند. 

دکتر شعبانی در مقدمه، ایدۀ این کتاب را این‌گونه معرفی می‌کند:

«کتاب به‌سوی دانشگاه بافضیلت کوششی است برای تأکید بر دیدگاه‌هایی دربارۀ اهمیت اخلاق در آموزش عالی. این کتاب نقش اخلاق در آموزش عالی را، با‌توجه‌به گسترۀ فعالیت‌های دانشگاهی و نیز نقش کلیدی آن در جامعۀ معاصر، در دو سطح نظریه و عمل بررسی کرده است و بر ضرورت تبلور ارزش‌های اخلاقی در همۀ فعالیت‌های دانشگاهی تأکید می‌کند.

نکته‌های شاخص این اثر عبارت‌اند از: آزردگی از اخلاق سوداگرانه و تأکید بلامنازع بر بازاری‌‌کردن و کالایی‌‌شدن خدمات دانشگاه‌ها؛ برتری وظیفۀ اداری و حاکمیت نوعی نیاندیشندگی در عمل دانشگاهیان. این کتاب مجالی فراهم می‌کند تا دربارۀ جوانب اخلاقی عملِ دانشگاهی تأمل کنیم و در هر فصل، با طرح پرسش‌هایی به ما امکان می‌دهد، متناسب با موقعیت و بافت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خویش دربارۀ تدریس و پژوهش و همکاری‌های دانشگاهی‌مان بازاندیشی کنیم و در تهذیب آن‌ها بکوشیم. ترجمۀ این کتاب به زبان فارسی نیز با نظر به این دغدغۀ ملی و انسانی و جهانی انجام شده است.»

هم‌چنین، جان نیکسون در مقدمه‌ای که برای ترجمۀ فارسی اثرش نوشته است نگاه خود را دربارۀ دانشگاه بافضیلت چنین توصیف می‌کند:

«اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض راﯾﺞ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎً ﺑـﺮ اﺳـﺎس کارایی اﻗﺘﺼﺎدی و اداری در ﺑﺎب ﮐﻔﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎ داوری ﮐﺮد. ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻓﺮض، ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐـﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪارک ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻌﯿﻦ نظیر همکاری دانشگاهی و پژوهش و تدریس است و شکوفایی چنین اعمالی مستلزم قابلیت‌هایی نظیر صداقت، احترام، اصالت و بزرگ‌منشی است. ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻓﻀﯿﻠت‌ﻤﻨﺪاﻧﻪ، ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻋﻤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﻮصیف‌گر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖ‌اﻧﺪ.»

Jon Nixon

این کتاب در نه فصل با عنوان‌های زیر مبانی اخلاقی فعالیت‌های دانشگاهی را تبیین می‌کند:

دانشگاه‌ها و جامعۀ مدنی؛
دانشگاه‌ها به مثابۀ مراکز یادگیری؛
دانشگاه‌ها به مثابۀ فضاهای تأملی؛
صداقت: دقت و خلوص؛
احترام: توجه و صداقت؛
اصالت: شهامت و شفقت؛
بزرگ‌منشی: خودگردانی و پروا؛
رابطه‌ها فضیلت؛
مؤسسه‌های بافضیلت.

در فایل پیوست‌شده، فهرست مطالب و صفحات ابتدایی کتاب را می‌بینید.

فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیانhttp://ethicshouse.ir
متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد متن زندگی نامه کاربر توضیحات در مورد

متن دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

مرتبط