دکتر شعبانی در مقدمه، ایدۀ این کتاب را این‌گونه معرفی می‌کند:

«کتاب به‌سوی دانشگاه بافضیلت کوششی است برای تأکید بر دیدگاه‌هایی دربارۀ اهمیت اخلاق در آموزش عالی. این کتاب نقش اخلاق در آموزش عالی را، با‌توجه‌به گسترۀ فعالیت‌های دانشگاهی و نیز نقش کلیدی آن در جامعۀ معاصر، در دو سطح نظریه و عمل بررسی کرده است و بر ضرورت تبلور ارزش‌های اخلاقی در همۀ فعالیت‌های دانشگاهی تأکید می‌کند.

نکته‌های شاخص این اثر عبارت‌اند از: آزردگی از اخلاق سوداگرانه و تأکید بلامنازع بر بازاری‌‌کردن و کالایی‌‌شدن خدمات دانشگاه‌ها؛ برتری وظیفۀ اداری و حاکمیت نوعی نیاندیشندگی در عمل دانشگاهیان. این کتاب مجالی فراهم می‌کند تا دربارۀ جوانب اخلاقی عملِ دانشگاهی تأمل کنیم و در هر فصل، با طرح پرسش‌هایی به ما امکان می‌دهد، متناسب با موقعیت و بافت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خویش دربارۀ تدریس و پژوهش و همکاری‌های دانشگاهی‌مان بازاندیشی کنیم و در تهذیب آن‌ها بکوشیم. ترجمۀ این کتاب به زبان فارسی نیز با نظر به این دغدغۀ ملی و انسانی و جهانی انجام شده است.»

هم‌چنین، جان نیکسون در مقدمه‌ای که برای ترجمۀ فارسی اثرش نوشته است نگاه خود را دربارۀ دانشگاه بافضیلت چنین توصیف می‌کند:

«اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض راﯾﺞ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎً ﺑـﺮ اﺳـﺎس کارایی اﻗﺘﺼﺎدی و اداری در ﺑﺎب ﮐﻔﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه‌ﻫﺎ داوری ﮐﺮد. ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻓﺮض، ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐـﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪارک ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻌﯿﻦ نظیر همکاری دانشگاهی و پژوهش و تدریس است و شکوفایی چنین اعمالی مستلزم قابلیت‌هایی نظیر صداقت، احترام، اصالت و بزرگ‌منشی است. ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻓﻀﯿﻠت‌ﻤﻨﺪاﻧﻪ، ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻋﻤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﻮصیف‌گر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖ‌اﻧﺪ.»

Jon Nixon

این کتاب در نه فصل با عنوان‌های زیر مبانی اخلاقی فعالیت‌های دانشگاهی را تبیین می‌کند:

دانشگاه‌ها و جامعۀ مدنی؛
دانشگاه‌ها به مثابۀ مراکز یادگیری؛
دانشگاه‌ها به مثابۀ فضاهای تأملی؛
صداقت: دقت و خلوص؛
احترام: توجه و صداقت؛
اصالت: شهامت و شفقت؛
بزرگ‌منشی: خودگردانی و پروا؛
رابطه‌ها فضیلت؛
مؤسسه‌های بافضیلت.

در فایل پیوست‌شده، فهرست مطالب و صفحات ابتدایی کتاب را می‌بینید.

فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان

دانش‌آموخته فلسفه در مقطع کارشناسی از دانشگاه مفید قم. دانش‌آموخته فلسفه اخلاق د

http://ethicshouse.ir نوشته‌های بیشتر از این نویسنده