هر سه‌شنبه جلسات حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با حضور آقای دکتر سید حسن اسلامی در خانه اخلاق پژوهان برگزار می‌گردد. در این سلسله جلسات مسائل اخلاق کاربردی با تمرکز بر بخش دوم کتاب Living Ethics اثر شفرلاندو مطرح و در مورد آن‌ها بحث و گفتگو می‌شود.

آقای دکتر سید حسن اسلامی در دومین جلسه حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق (اخلاق کاربردی)

هر سه‌شنبه جلسات حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با حضور آقای دکتر سید حسن اسلامی در خانه اخلاق پژوهان برگزار می‌گردد. در این سلسله جلسات مسائل اخلاق کاربردی با تمرکز بر بخش دوم کتاب Living Ethics اثر شفرلاندو مطرح و در مورد آن‌ها بحث و گفتگو می‌شود.

فاطمه شریفیان
فاطمه شریفیان

دانش‌آموخته فلسفه در مقطع کارشناسی از دانشگاه مفید قم. دانش‌آموخته فلسفه اخلاق د

http://ethicshouse.ir نوشته‌های بیشتر از این نویسنده